සොයන්න

Monday, January 26, 2015

චතුර ඇය
කතුර මෙන් 
මතුරනකොට......
නිතර සිත
වතුර මෙන් 
උතුරන රඟ....... 

Friday, December 19, 2014

Panda ගියා...... GP5 ආවා ............

Saturday, August 10, 2013

සාදු සාදු සාදු...........

කතරගම කිරිවෙහෙරේ මා නාහිමියනි ඔබ වහන්සෙට දීර්ඝායුශ.............