සොයන්න

Thursday, July 26, 2012

ගතට නුහුරු ඔසරි පටින්
සැරසී නුඹ බිම බලාන
ඇවිදින් මට සුභ පැතුවේ
කෝලෙන් වුව මුව පුරාම
දු‍ටු විගසින් පෙම් බඳින්න
නොසිතුව මුත් නුඹ කෙරේම
හිත තාමත් හමුවුනු තැන
ලැගුම් අරන් මට හොරාම......