සොයන්න

Monday, January 26, 2015

චතුර ඇය
කතුර මෙන් 
මතුරනකොට......
නිතර සිත
වතුර මෙන් 
උතුරන රඟ.......