සොයන්න

Saturday, August 10, 2013

සාදු සාදු සාදු...........

කතරගම කිරිවෙහෙරේ මා නාහිමියනි ඔබ වහන්සෙට දීර්ඝායුශ.............