සොයන්න

Sunday, July 24, 2011

සිහිනයක්....සින්තටික් නොවන්නට පතනා සිහිනයක්....
චීනය සහ ජපානය අතර තරඟයක්......
(අම්මේ තාත්තේ මේ තරඟය ඉවර වුනු දාක මම කවදා හරි ඔයාලව මගේම වාහනයක දාගෙන යනවාමයි)